Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Upurr Store
Của Upurr
Phải có trang web cao cấp

Upurr Store

Của Upurr
Connecting to your shoppers
4.4 (5)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Upurr Store

    Drive targeted shoppers to your store
    Increase sales by enabling Upurr shoppers to purchase your products
    Pull in your products to add to your Upurr Store Profile
    Create vouchers in Upurr with your coupon codes
Upurr drives targeted shoppers to your app to generate more traffic and help increase sales. It's a free marketing tool that you can start benefiting from today. If you haven't already, go to our website and create your free Upurr store account. You can then use the Upurr Store app to connect your store to your Upurr store profile account. Once connected, your store will be included on the Upurr shopper app where UK shoppers regularly make purchases and Upurr will continually suggest your store to shoppers interested in your style of products. For more information please visit our website.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI 10% Commission

10% commission on purchases

Only pay 10% commission on purchases. No sale, no fee.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix