Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Tapuz Delivery
Của Datalogics
Miễn phí

Tapuz Delivery

Của Datalogics
Integrate Tapuz Delivery to your store
Chưa có bài đánh giá nào
Miễn phí

Tổng quan về Tapuz Delivery

    Manage your shipping company deliveries from one place.
    Push orders directly to the shipping company
    Generate tracking number by a click of a button
    Print delivery label directly from your dashboard
Integration to your Tapuz is easier than ever. Using this app manual work is over, you can manage your orders shipments ,send and print their unique labels directly to the shipping company with a click of a button.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Israel.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Hebrew
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix