Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Social Media Share & Follow
Của MarketPushApps
7 ngày dùng thử miễn phí

Social Media Share & Follow

Của MarketPushApps
Beautiful Social Media Share & Follow buttons.
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Social Media Share & Follow

    Social Share & Follow: Seamlessly display social media widgets on your website. Engage visitors with two powerful options: Follow buttons to connect with social networks and Share buttons to spread the word.
    Follow Widget: Direct visitors to social networks with a single click. Build your online presence and connect with your audience on their preferred social platforms.
    Share Widget: Empower visitors to share your website with their friends effortlessly. Amplify your reach and drive more traffic through the power of social sharing.
    Select from a variety of templates providing 20+ social networks, as well 90+ Social Media Icons to match any website look & feel.
With our powerful and customizable social media widgets, you can effortlessly connect with visitors and empower them to share your content with their network of friends. Instantly connect Whatsapp, Facebook, TikTok, Instagram, Linkedin, Youtube, Messenger and a lot more! Our app provides two dynamic options: the Follow widget and the Share widget. The Follow widget allows you to seamlessly integrate follow buttons for popular social networks, enabling visitors to connect with your brand or profile on their preferred platforms. Expand your online presence and build a loyal following across multiple social media channels. The Share widget is designed to amplify your website's reach and increase traffic through the power of social sharing. Visitors can easily share your content, products, or services with their friends and followers across various social networks. By enabling social sharing, you unlock the potential for viral exposure and organic growth.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Premium

$2.39

/tháng
Add Beautiful Social Media Buttons
Follow Us & Share This Page Widgets
20+ Social Networks & 90 Social Icons
Ready-To-Use Templates & Easy Config
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix