Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Free Shipping Bar by PoCo
Của Presto-Changeo
Phải có trang web cao cấp

Free Shipping Bar by PoCo

Của Presto-Changeo
Upsell products to boost cart value & sales
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Free Shipping Bar by PoCo

    Display your free shipping offer in a customizable bar
    Show updated text when customers add more items to their shopping carts
    Set different bars to display to visitors from different countries
    Motivate your customers to increase cart values and boost sales
Boost Cart Values and Sales Promote your free shipping offers with updating messages and a cart goal. Motivate your customers to increase cart values and boost sales! Advanced Targeting Display different free shipping offers based on country, pages, device and time period. Optimize your revenue boost from free shipping. Free Shipping Offers with Updating Messages: * Display your free shipping offer in a customizable bar * Show updated text when customers put more items in their shopping carts * Congratulate customers when they get free shipping offers Advanced Targeting: * Geotargeting: Set different bars to display to visitors from different countries, such as "Free shipping over $50" in US and "Free shipping over $70" in Canada * Display page targeting: Configure bars to only display on certain pages, such as all pages, home page only, collection or product pages, or by providing the URLs Enjoy the app for free, or upgrade the plan for advanced targeting options.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

Fully customizable bar
Boost Cart Values and Sales
GÓI Advanced

$4.5

/tháng
Unlimited active bars
Geo/Country targeting
Customer specific targeting
Activate only on certain pages
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix