Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Wix Video
Của Wix
Cài đặt miễn phí

Wix Video

Của Wix
Everything you need to showcase your videos
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Wix Video

    Upload videos or import from external channels
    Showcase your video in a stunning gallery
    Sell, rent & offer subscriptions - 100% commission free
    Optimized Mobile View
Wix Video lets you upload or stream video in the highest quality from YouTube, Facebook, Vimeo and DailyMotion. Easily create your own video channels like films, courses, portfolio and more and display them in a beautiful video gallery.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix