Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Vacation Mode: Show Notices
Của Certified Code
Phải có trang web cao cấp

Vacation Mode: Show Notices

Của Certified Code
Quickly setup vacation mode and redirect traffic
3.7 (3)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Vacation Mode: Show Notices

    Vacation Mode Setup: Effortlessly enable vacation mode with customized display during your time off
    Traffic Redirection: Redirect incoming traffic for a seamless vacation experience
    Customizable Themes: Personalize the user interface of the app with a wide range of themes to suit your preferences and create a delightful visual experience
Vacation Mode: Show Notices is the ultimate companion for your much-needed downtime. This feature-rich UI app simplifies the process of preparing for and enjoying a stress-free vacation. Effortlessly enable vacation mode with a customized display, redirect incoming traffic seamlessly, and set up content to keep your contacts informed.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Starter

Miễn phí

Self served support
GÓI Lite

$2.69

/tháng
Priority Support
Early access to new features
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix