Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
SocialBox: Quick Social Bar
Của Certified Code
Từ $6,00/tháng

SocialBox: Quick Social Bar

Của Certified Code
Easily create & show your socials in one place
Chưa có bài đánh giá nào
Từ $6,00/tháng

Tổng quan về SocialBox: Quick Social Bar

    Customizable Sidebar Position: Choose your preferred location for the sidebar - Left, Right, Top, or Bottom. Tailor the app layout to fit seamlessly into your user interface.
    Versatile Icon Shape Options: Personalize the appearance of icons with Square, Round, or Circle shapes. Match the app's aesthetic to your design preferences.
    Dynamic Animation Styles: Elevate user experience with a variety of animation styles. Opt for a subtle "Grow" effect or keep it simple with a smooth transition. Customize how SocialBox engages your users.
    Adaptable Color Themes: Tailor the app's visual style with Dark or Light color themes. Harmonize SocialBox with your overall app design for a cohesive and engaging user interface.
Welcome to SocialBox, the ultimate social integration app that empowers you to customize and enhance your social media experience like never before. With a host of features designed to give you full control over your social interactions, SocialBox is your go-to solution for a personalized and engaging online presence.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Unlocked

$4

/tháng
Show social media links on your site
All customization options enabled
Unlimited page view & users
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix