Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Social Offers
Của Social Intents
Có gói miễn phí

Social Offers

Của Social Intents
Build email leads with coupons and downloads.
Có gói miễn phí

Tổng quan về Social Offers

    Quickly build your email list by offering incentives to join or subscribe
    Offer coupons and downloads to grow your customers and turn visitors into customers
    Build social followers by adding Facebook and Twitter buttons to your offers
    Customize each offer for your brand assets, language, and types of incentives
Increase your email subscribers by offering rewards and incentives to your site visitors. Social Offers lets you add an elegant popup to your website that offers free coupons or gives access to digital downloads (PFDs, songs, etc.), for joining your mailing list. Customize your offer for your business with your own cover images. You can also configure multiple social network accounts and add unlimited emails subscribers to your lists. Customize for your language, colors, logos, and text. Start today for FREE!
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI SOPremium

$4.25

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix