Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Cursors: Create with Effects
Của Certified Code
Phải có trang web cao cấp

Cursors: Create with Effects

Của Certified Code
Create custom cursors and effects in seconds
2.0 (2)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Cursors: Create with Effects

    Design-Made Cursor Templates: Easily choose from a stunning selection of pre-designed cursor templates that add style and flair to your device
    Custom Cursors for Every Mode: Tailor your cursor to match your every action, with custom designs for auto, click, input, and more
    Effortless Effects Creation: Craft eye-catching cursor effects in seconds, making your every move on-screen truly unique
"Cursors: Create with Effects" is the ultimate cursor customization app that lets you transform your cursor experience with ease. Unleash your creativity with pre-designed cursor templates, personalize your cursor for various modes, and effortlessly craft captivating cursor effects. Elevate your device's look and feel – download Cursors today and make every click uniquely yours.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Premium

$4

/tháng
Custom Cursor
Designer-made Cursors
Customer Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix