Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Exchange Rate
Của WİX Prof
3 ngày dùng thử miễn phí

Exchange Rate

Của WİX Prof
Simple Exchange Rate app
Chưa có bài đánh giá nào
3 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Exchange Rate

    User-Friendly Interface
    Customization Options
    Automatic Updates
Transform your website into a dynamic hub of financial information with our seamless currency exchange rate display app. With easy installation, effortlessly integrate real-time rates sourced directly from xe.com via API. Elevate your site's informativeness and empower your users with accurate, up-to-the-minute currency conversion data. Don't miss out on this opportunity to enhance your website's functionality and provide valuable insights to your visitors. Install now and watch your site thrive with real-time currency exchange rates at their fingertips. Choose the exchange rates you wish to display on your website, design the app using the editor – that's all
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 ngày
GÓI Premium

$0.7

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix