Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Forward: Share current page
Của Certified Code
Miễn phí

Forward: Share current page

Của Certified Code
Forward: Share via QR & to Social Channels
3.8 (6)
Miễn phí

Tổng quan về Forward: Share current page

    Instant QR Code Generation: Generate a QR code for the current page with a single tap, making it effortless for users to share content.
    Efficient Social Sharing: Empower users to quickly share the current page across various social media platforms, enhancing visibility and engagement.
    Customizable Widgets: Site owners can easily place customizable widgets on any page, allowing them to match their website's design while providing seamless sharing options.
    Dynamic Page Compatibility: Seamlessly integrate widgets with dynamic pages, ensuring consistent functionality across various content types and providing a hassle-free sharing experience.
Elevate content sharing with Forward – the ultimate widget app designed for site owners. Effortlessly generate QR codes, enable instant social sharing, and customize widgets to match your site's look. With real-time analytics and dynamic page compatibility, enhance engagement and expand your online presence.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix