Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Footer Templates
Của MarketPushApps
7 ngày dùng thử miễn phí

Footer Templates

Của MarketPushApps
Easily add a professional footer on your site
2.3 (6)
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Footer Templates

    Access 13 professionally crafted footer templates and take your site's design and user experience to a new level.
    Streamline customisation by easily dragging footer templates into your site's footer section.
    Tailor templates to your brand. Easily modify links and content for a cohesive match with your site's unique style.
    Stay current without any effort. The copyright year updates automatically, saving time and ensuring compliance with the latest standards.
Use Footer Templates to improve your website's design and user experience. Access a curated collection of 13 professionally crafted footer templates designed to redefine your site's aesthetics with ease. Experience the ease of customization as you streamline the process by effortlessly dragging and dropping these templates into your site's footer section. Tailor each template to your brand's identity with ease. Modify logo, links and content effortlessly, ensuring a cohesive match with your site's unique style. It's customization made simple, allowing you to create a branded and visually appealing footer. Stay current with minimal effort. The copyright year updates automatically, saving you time and ensuring compliance with the latest standards. Focus on your content and let "Footer Templates" handle the details easily.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Premium

$1.99

/tháng
Add A Professional Footer
13 Ready-To-Use Footer Templates
Easily Update Content & Style
Copyright Year Updates Automatically
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix