Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Charts and Graphs
Của The Wix Wiz
Có gói miễn phí

Charts and Graphs

Của The Wix Wiz
Stunning data visualizations with no code
Chưa có bài đánh giá nào
Có gói miễn phí

Tổng quan về Charts and Graphs

    Select from multiple chart types
    Connect to your site data collections
    Easy no code installation
Introducing "Charts and Graphs" – your all-in-one solution for effortlessly integrating dynamic charts and graphs into your website, without the need for coding expertise. With "Charts and Graphs", transforming raw data into captivating visualizations has never been easier. Say goodbye to complex coding processes. With "Charts and Graphs", simply set up your data collections and add your preferred chart type – from pie graphs to bar charts – with just a few clicks. Transform your website into a hub of visual storytelling with "Charts and Graphs". Whether you're a blogger, business owner, educator, or data enthusiast, our app empowers you to unlock the full potential of your data through compelling visualizations. Try "Charts and Graphs" today and elevate your data presentation to new heights.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

GÓI Pro

$5.99

/tháng
No Watermarks
Unlimited Chart Items
Unlimited Chart Fields
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix