Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Facebook Ads, Google Ads & AI
Của AdScale
Phải có trang web cao cấp

Facebook Ads, Google Ads & AI

Của AdScale
New: Get more sales with AI-Advertising.
1.0 (1)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Facebook Ads, Google Ads & AI

    AI-Ads Builder: Create awesome Ads 10x times faster & better
    AI-Optimization: Maximize Ads performance across Facebook Ads & Google Ads
    AI-Copy & Creative: Generate engaging Ad-copy with native chatGPT & AI-Video Ads
    BI-Analytics: Get deeper insights into your business
With AdScale, you can boost Facebook ads & Google ads performance by automating everything in your advertising campaigns. From AI-Ads builder & AI-Optimization to AI-Audience targeting and performance tracking, use AdScale to increase traffic and grow sales. AdScale helps you adroll your acquisition & retargeting campaigns on Google Search and Google Shopping / Performance Max and get automated Facebook pixel & feed implementation for better ads performance on Facebook & Instagram.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI STARTER

$129/month

Up to $1,000 ad spend/mo
Ads module (All features)
Business Intelligence module
Add SMS/Email anytime
GÓI BASIC

$229/month

Up to $2,000 ad spend/mo
Ads module (All features)
Business Intelligence module
Add SMS/Email anytime
GÓI GROWTH

$299/mo

Up to $3,000 ad spend/mo
Ads module (All features)
Business Intelligence module
Add SMS/Email anytime
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix