Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Scrollbar: Design & Customize
Của Certified Code
Từ $6,00/tháng

Scrollbar: Design & Customize

Của Certified Code
Create custom scroll bar design in seconds
1.0 (1)
Từ $6,00/tháng

Tổng quan về Scrollbar: Design & Customize

    Editable Scrollbar: Tailor the scrollbar to your preferences with easy-to-use customization options
    Real-time Preview: See your design changes instantly with a live preview, ensuring your scrollbar looks just right
    Quick Creation: Craft a custom scrollbar in seconds, making it simple for users to add a unique touch to their apps and websites
Only supports Chrome, Safari, Edge (Chromium) Unlock a new level of design freedom with Scrollbar: Design & Customize, the ultimate tool for creating personalized scrollbars for your apps and websites. With its intuitive features and real-time preview, you can effortlessly transform the way users navigate through your content.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Premium

$4

/tháng
Custom Scrollbar
Update Anytime
Customer Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix