Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Protect: Ads Blocker Detector
Của Certified Code
14 ngày dùng thử miễn phí

Protect: Ads Blocker Detector

Của Certified Code
Unleash the Power of Protection
Chưa có bài đánh giá nào
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Protect: Ads Blocker Detector

    Effortless Integration: Seamlessly incorporate the AdBlock Detector Pro into your website with no coding required, ensuring a hassle-free setup for website owners and marketers
    Comprehensive Ad-Blocker Detection: Identify the use of popular ad-blockers such as AdBlock, AdBlock Plus, and uBlock Origin, providing accurate insights into your audience's ad-viewing preferences
    User-Friendly Popup Messaging: Engage users with a customizable popup message prompting them to disable their ad blockers, encouraging a positive user experience and fostering cooperation with your website's ad policies
    Lightweight and High Performance: Experience optimal performance with a lightweight plugin, allowing for quick detection without compromising website speed, ensuring a smooth browsing experience for all users
Protect: Ads Blocker Detector - Elevate ad revenue effortlessly. Seamless integration, pinpoint ad-blocker detection, engaging popups, and lightning-fast performance—no coding needed. Maximize revenue with ease.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Premium

$4

/tháng
All features unlocked
Protect your site from ad blocker
Retain revenue from ads
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix