Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Shopscript: SMS Marketing
Của Mercuri CX
Phải có trang web cao cấp

Shopscript: SMS Marketing

Của Mercuri CX
Marketing & Transactional SMS for Wix stores
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Shopscript: SMS Marketing

    Build a personalised SMS marketing program. Send out custom coupon codes, new updates & seasonal sale vouchers via SMS.
    One-click integration with Wix Stores, Bookings, Restaurants and Forms.
    Send with your first SMS campaign for free. No credit card required.
    Recover lost sales with abandoned cart messages. Send a SMS nudge to a customers who've abandoned their cart, gently nudging them to complete their purchase.
1. Shopscript is the easiest way to add SMS to your marketing stack. The app offers one-click integration with: ✓ Wix Stores ✓ Wix Bookings ✓ Wix Forms ✓ Wix Restaurants 2. Generate more sales with SMS campaigns: ✓ Whether you run an e-commerce store, a yoga studio, a therapy center, or a restaurant. We help you send out personalized SMS campaigns with new coupon codes, inform customers of upcoming sales & help you get customers back with exciting new updates that can be created at the click of a button. 3. Automate transactional SMS messages for: ✓ Abandoned carts recovery ✓ Shipping update ✓ Order updates 4. Automate booking reminders: ✓Send multiple reminders & reduce no-shows using SMS. ✓Automate booking confirmations via SMS ✓ Confirm appointment cancellations via SMS ✓ All customers reschedule bookings via SMS 5. Wix Forms: Send out a welcome SMS with a coupon code when a customer shares their phone number. 6. Automate Restaurant Notifications for: ✓ New order confirmations ✓ Order accepted ✓ Out for delivery ✓ Order cancelled
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Starter

Miễn phí

5 Automated SMS
Order, shipping & abandon cart update
Booking reminders & confirmations
Limited Support
GÓI Growth

$45

/tháng
GÓI Professional

$225

/tháng
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Mercuri CX.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix